กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

“กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปคุสัตว์ 

เรื่อง รับโอนข้าราชการ

ด้วยกรมปคุสัตว์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการอื่น ที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่ง มาแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน ๙ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักวิชาการสถิติ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมปศุสัตว์  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอนสามารถติดต่อสอบถาม หรือยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนตามแบบฟอร์ม ของกรมปคุสัตว์พร้อมหลักฐานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2565 – 17 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.026434444

ต่อ 2131-3

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมปศุสัตว์