คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65 รูปเล่ม :เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี           

* ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 

* ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

* แนวข้อสอบสถานการณ์ทั่วไป สังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563

* ความรู้ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ

* แนวข้อสอบ การเงินการคลัง ชุดที่ 1 

* แนวข้อสอบ การเงินการคลัง ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์