คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ส. ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 

* นโยบายด้านยาเสพติด

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร

* การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต                                                                                          

* การออกแบบ วางแผน และพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร

* การบริหารข้อมูลข่าวสาร 

* การบริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ์

* การสื่อสารในภาวะวิกฤติ 

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* จริยธรรมและจรรยาบรรณนักสื่อสาร 

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2. 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์