คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช                                       

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ 

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

* นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

* การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

* ความรู้ด้านการวางแผน

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล 

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ 

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 

* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน