คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบพนักงานช่างเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                             

* ความรู้เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส์ และระบบนิวเมติกส์    

* ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา เครื่องกลต่างๆ 

* การสันดาปภายใน

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 4. 

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 5. 

* แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล ชุดที่ 6. 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์