คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกรเครื่องกล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม: เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล                                                      

* ความรู้ใน การประมาณราคา

* กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)

* ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป

* ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม 

* ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร 

* ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ 

* แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล 

* แนวข้อสอบ ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                   

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์