คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม: เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* การออกแบบระบบไฟฟ้า 

* มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย 

* จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิศวกรไฟฟ้า ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                      

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์