คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม: เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                           

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การวางแผนงาน

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

* ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                    

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์