คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                             

* พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

* ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

* ความรู้ด้านการบริหารจัดการ

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ 

* ความรู้ด้านการตลาด 

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการตลาด

* ความรู้ด้านการบริหารการเงิน การบัญชี       การบัญชีสหกรณ์

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเงินและบัญชี

* ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี พ.ศ. 2561-2580 

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์