คู่มือสอบวิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบวิศวกรคอมพิวเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์ 

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น PHP , HTML , JAVA , Python

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management) 

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                     

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์