คู่มือสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักบริหารทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

* ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

* สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

* สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial Competency)ภาวะผู้นำทีม ทักษะการนำเสนอ และการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

* แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

* แนวข้อสอบด้านการบริหาร

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                  

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                           

* การวางแผนกำลังคน                                                                                               

* เครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กรเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของ HRD ในอนาคต

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1. 

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                    

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์