คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                             

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* การบริหารโครงการ

* การติดตามและประเมินผลโครงการ

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล                           

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์

* การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล                                                                              

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุด ที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุด ที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์