สรุปชีทราม MSA1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษ์

38฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทนำ ภาคดนตรีไทย บทที่ 1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ บทที่ 2 เครื่องดนตรีไทย บทที่ 3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ บทที่ 4 ดนตรีพื้นบ้าน บทที่ 5 ประเภทของเพลงไทย บทที่ 6 อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ ภาคดนตรีตะวันตก บทที่ 7 ประวัติดนตรีตะวันตก บทที่ 8 เครื่องดนตรีตะวันตก บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของดตนรีตะวันตก บทที่ 10 ลักษณะการผลสมวงดนตรีตะวันตก บทที่ 11 ประเภทของดนตรีตะวันตก บทที่ 12 ดนตรีศตวรรษที่ 20