ตำราราม PHI1007 (PY107) 60306 การใช้เหตุผล

56฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารบัญ
  ประกอบด้วย ตอนที่ 1 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ภาษาและตรรกวิทยา บทที่ 3 เหตุผลในความคิดและเหตุผลที่แสดงออกมา บทที่ 4 เทอม บทที่ 5 ประโยคตรรกวิทยา บทที่ 6 การอนุมาตรง บทที่ 7 รูปนิรภัย บทที่ 8 เหตุผลย่อ บทที่ 9 กฏแห่งความคิด ตอนที่ 2 บทที่ 10 ข้อบกพร่องของภาษาและการทิ้งเหตุผล บทที่ 11 การวิเคราะห์เหตุผลในภาษา บทที่ 12 ความจริง เท็จของข้อความ บทที่ 13 การอ้างเหตุผลจากประสบการณ์ บทที่ 14 การค้นหาสาเหตุ บทที่ 15 การสรุปผลจากประสบการณ์ บทที่ 16 การใช้้เหตุผลกับวิทยาศาสตร์