คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมบังคับคดี ปี 65 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี             

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์                                                          

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์ 

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* การจัดการฐานข้อมูล

* การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ                                                                            

* ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย ด้านสานเทศ(Security management) 

* การบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (risk management)

* ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน