คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.ปี 65 BB-179

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.ปี 65 BB-179 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558 

* พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 

* งานช่างสำรวจ 

* งานช่างเขียนแบบ ออกแบบ และการกำหนดรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

* งานถอดแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

* การควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุงและซ่อมแซม 

* การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 

* การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

* การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป  

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการออกแบบ                                                                        

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง                                              

* แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการสำรวจ                                                                       

* แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ช่างโยธา ชุดที่ 2.