กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

“กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ม.ค. -20 ม.ค. 2565 รวม 18 อัตรา,

กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2565

ด้วยกรมศิลปากร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่าง ศิลปกรรมปฏิบัติงาน ตำแหน่งนาฏศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปิน ปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ และตำแหน่ง นักโบราณคดีปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 และ ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านศิลปประยุกต์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านประณีตศิลป์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านงานแม่พิมพ์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน (ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน) (ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (ละคร – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – พระ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน – ลิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ฆ้องวงเล็ก)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (เพอร์คัสชั่น)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


คีตศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) (หญิง)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ (ด้านนาฏศิลป์)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดีปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน,นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านศิลปประยุกต์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านประณีตศิลป์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน),นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน(ด้านอนุรักษ์โบราณสถาน)(ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประเทศ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(ละคร-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-พระ),นาฏศิลปินปฏิบัติงาน(โขน-ลิง),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(ฆ้องวงเล็ก),ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน(เพอร์คัสชั่น),คีตศิลปินปฏิบัติงาน(สากล)(หญิง),นักวิชาการละครและดนตรีปฏิบัติการ(ด้านนาฏศิลป์),มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักโบราณคดีปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมศิลปากร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. – 20 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมศิลปากร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมศิลปากร