สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

“สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานพนักงาน ราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามผนวก ค. จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กระบี่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กระบี่

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.กระบี่