กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

“กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ พลเรือนสามัญที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์งาน โดยมีรายละเอียดตำแหน่งที่จะรับโอน จำนวน ๔ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ระดับการศึกษา: ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๔.๑ ยื่นขอโอนด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนด้วย ตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน อาคาร ๗ ขั้น ๙ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ลงนาม ในประกาศ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราขการ
๔.๒ ยื่นขอโอนผ่านทางไปรษณีย์ ผู้สนใจยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอโอนผ่านทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจ่าหน้าชองถึงผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ ๑๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ วงเล็บมุมชองต้านขวาล่างว่า “ประสงค์ขอโอน” ตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศ ถึงวันที่ ๓0 ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ให้ถือวันและเวลาที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันยื่นแบบ แสดงความประสงค์ขอโอน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน