กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสนัครบุคคลเพื่อเลืป็กสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจัาหนัาที่บันทักข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว มีดวามประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพอเลีอกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฉะนั้น อาศัยอำนาขิตามประกาศคณะกรรมกาวบริพารพนักงาน วิาขการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาขิางชอง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ ก้นยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพบักงาบวาชการ เรอง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฎพาะขอรกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพบักงาบราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพื่มเดิม ประกาศกรมการชนส่งทางบก เรึอง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลึอกสรรพนักงานราขการทั่วไป ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ะ’๕๕๕ และทแก้ไข เพิมเดิม ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการท้วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตบเองได้ที่ งานบรืหารงานทั่วไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว เลขที่ ๓ ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 – 14 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก