สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

“สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

สนจ.สมุทรสาคร เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครกัดเลือกเพื่อบรรจุแสะแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดตำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕ด ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาบ ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๘๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยม็รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (โรงพยาบาลกระทุ่มแบน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สนจ.สมุทรสาคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และยืนใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สำนักงานสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สมุทรสาคร

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.สมุทรสาคร