สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลีอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานส่งเสริมการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานส่งเสริมการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชลบุรี ( ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี))
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือล่งเอกสารต่วนพิเศษ (EMS) โดยให้ฝัมีอาชีพรับจ้างล่งพัสตุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กช์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น พร้อมเอกสารและหลักฐานไปยัง

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๔ (ชลบุรี) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เลขที่ ๔๖ หมู่ ๕ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี20230 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน