ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2565

“ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 11 ม.ค. -29 ม.ค. 2565

ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่าน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแช่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเช้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเช้าสู่ ส่วนราชการได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ช้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. พิเศษสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๔

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

 1. ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่าน การสอบฯ ให้สำนักงาน ก.พ.
 2. สอบครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๘ ม.ค. ๖๔    
 3. สอบครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๔    
 4. สอบครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๔
 5. รับสมัครสอบ    
 6. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ – ๒๙ ม.ค. ๖๔    
 7. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๒๖ มี.ค. ๖๔    
 8. สอบครั้งที่ ๓ วันที่๗-๒๕ มิ.ย.๖๔
 9. ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ    
 10. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๑ ม.ค. – ๑ ก.พ. ๖๔    
 11. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๘ – ๒๙ มี.ค. ๖๔    
 12. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๗ – ๒๘ มิ.ย. ๖๔
 13. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ    
 14. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๖๔    
 15. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เม.ย. ๖๔    
 16. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.ค. ๖๔
 17. ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่าย    
 18. สอบครั้งที่ ๑ วันที่๑๒ก.พ.-๒๖มี.ค.๖๔    
 19. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เม.ย. – ๒๘ พ.ค. ๖๔    
 20. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ ก.ค. – ๑๓ ส.ค. ๖๔
 21. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตร ประจำตัวสอบ    
 22. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔    
 23. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔    
 24. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔
 25. สอบข้อเขียน    
 26. สอบครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๔    
 27. สอบครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๔    
 28. สอบครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๔
 29. ประกาศผลสอบ    
 30. สอบครั้งที่ ๑ ภายในเดือน เม.ย. ๖๔    
 31. สอบครั้งที่ ๒ ภายในเดือน มิ.ย. ๖๔    
 32. สอบครั้งที่ ๓ ภายในเดือน ก.ย. ๖๔

ตำแหน่ง: ภาคก.พิเศษ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ก.พ.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. – 29 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ก.พ.