กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 พ.ย. -24 พ.ย. 2564

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 พ.ย. -24 พ.ย. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ,ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จีงประกาครับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครไห้ผู้สนใจประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ส.ว.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่อ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 – 24 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข