กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชองกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น (พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 37680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

ตำแหน่ง: พนักงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาท้องถิ่น(พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 37,680-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาคาร ๔ ชั้น ๒ ถนนนครราชสืมา แขวงดุสิต เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 – 23 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น