สอบท้องถิ่น อบจ.สระบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ต.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

“สอบท้องถิ่น อบจ.สระบุรี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ต.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สระบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๑ ตำแหน่ง รวม ๒๗ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร,ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา,ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 27
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สระบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 – 26 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036222997

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.สระบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น