คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม

* พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ไก่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับยุติธรรมชุมชน และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

* การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดี

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน

* แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา

* แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน           

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,