กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ต.ค. -11 ต.ค. 2564

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ต.ค. -11 ต.ค. 2564

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงาน กศน.ชังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นกวิชาการศึกษา เพื่อมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อาลัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว์าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจัางชองพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะชอง กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัฐยาลัยจังหวัด/กทม. ปฏิบัติราชการ แทนและคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑ /๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง แก็ไช เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจข้อ๔และตามหนังลือสำนักงานกศน.ที่ศธ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ลงวันที่ ๑๒ มิถนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แกไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. ซึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้ติดต่อขอรายละเอียด และยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 – 11 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.045511912

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กศน.