สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564

“สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-8 ต.ค. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร

เรื่อง รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างขัวคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ด้วยโรงเรียนสิริรัตนาธร สัานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลีอกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ อาศัยความตามหนังสิอสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓001๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ และคำส์งสำนักงาน คณะกรรมกาวิการศึกษา ขันพนฐาน ท ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฎืบัดิ ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัควิคัดเลีอกบุคคลตามรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

1. ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
2. ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3. ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนสิริรัตนาธร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สพม.กรุงเทพมหานคร