กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -30 ส.ค. 2564

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 ส.ค. -30 ส.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดชุมพร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด็ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

ด้วยจังหวัดชุมพร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ และ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ชุมพร (โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับและยื่นใบสมัครด้วย ตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น ๔

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 – 30 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.077505942

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข