ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

“ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 16 ส.ค. -30 ส.ค. 2564 รวม 40 อัตรา,

ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีความประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ข. พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติ และการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ไต่สวน พ.ศ. ๒๕๖๓ มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ เป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน

อัตราว่าง : 40 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,800-
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. – 30 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ช.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : ป.ป.ช.