สนจ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

“สนจ.สุโขทัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

สนจ.สุโขทัย เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๔๓๙๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ มอบอำนาจการบริหารงาน บุคคลของพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงาน จังหวัดสุโขทัย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุโขทัย  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงาน จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน จังหวัดสุโขทัย ขั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สุโขทัย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.สุโขทัย