สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

“สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ส.ค. -25 ส.ค. 2564

สนจ.หนองคาย เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดหนองคาย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย

ด้วยจังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานจังหวัดหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ราชการ และคำสั่งจังหวัดหนองคาย ที่ ๓๘๔๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัด หนองคายมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน ผนวก ช ข้อ ๒๗ การบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการ ทุกขั้นตอน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: หนองคาย (สำนักงานจังหวัดหนองคาย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.หนองคาย  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดหนองคาย สำนักงานจังหวัดหนองคาย ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย43000 ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.หนองคาย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.หนองคาย