สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

“สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -23 ส.ค. 2564

สนจ.ลำพูน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยจังหวัดลำพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลชองพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดลำพูน ที ๒๓๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๔๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที, ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงิน และบัญชี สังกัดสำนักงานจังหวัดลำพูน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน (สำนักงานจังหวัดลำพูน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ลำพูน  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร๓.๑.๑ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ลำพูน

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สนจ.ลำพูน