สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

“สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ (คนพิการ)
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร

1. การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด
2. การสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น)
ในใบสมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่าย
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉพาะ
วุฒิที่ใช้สมัครครั้งนี้ จํานวน 1 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ จํานวน 1 ฉบับ
ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900 ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมซอง “(สมัครสอบลูกจ้างโครงการ (คนพิการ))”

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ