กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

“กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 ส.ค. -18 ส.ค. 2564

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๑.๔/๘๘๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครรเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมทั้ง แบบแสดงข้อมูลเอกสารประวัติส่วนตัวและประสบการณ์ในการทำงาน ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรสาคร เว็บไซต์ www.skn-peo.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ ๑ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงศึกษาธิการ