สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

“สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เขี่ยวชาญพิเศษ)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมฉบับที ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๖ และ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเขียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จีงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)ในตำแหน่งดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24400- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพรัอม หลักฐาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น