คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ (พมจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ (พมจ.) สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550 

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 

* พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 

* พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                                  

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,