คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64

230฿243฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

* ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา                                                                                     

* ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

* การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

* ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม                                                                               

* มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม                                                                                    

* การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม                                                                                  

* การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม 

* ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6. 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,