คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

* ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

* ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

* มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม

* การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม

* การจัดการพิพิธภัณฑ์และหอศิลปวัฒนธรรม

* ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 6.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 7.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,