กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

“กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ก.ค. -19 ก.ค. 2564 รวม 110 อัตรา,

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศหลายจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมจังหวัดละ ๕ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๐ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๓๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ อธิบดี กรมธนารักษ์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ กรณีการดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 115 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อัตราว่างวันเริ่มรับสมัครวันสิ้นสุดรับสมัครประกาศ
อ่างทอง513 ก.ค. 256419 ก.ค. 2564link
เพชรบุรี58 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564link
สระแก้ว58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
อุตรดิตถ์512 ก.ค. 256416 ก.ค. 2564link
ภูเก็ต58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
นครสวรรค์512 ก.ค. 256416 ก.ค. 2564link
นครศรีธรรมราช59 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ชุมพร57 ก.ค. 256413 ก.ค. 2564link
เชียงราย58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ชัยภูมิ58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
เชียงใหม่58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ขอนแก่น58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
สกลนคร59 ก.ค. 256415 ก.ค. 2564link
เลย58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ระนอง57 ก.ค. 256413 ก.ค. 2564link
กำแพงเพชร58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ตาก57 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ศรีสะเกษ58 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2564link
ตรัง58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
ฉะเชิงเทรา58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link
กาฬสินธุ์58 ก.ค. 256414 ก.ค. 2564link

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 110
ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชุมพร,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตาก,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,เพชรบุรี,ภูเก็ต,ระนอง,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมธนารักษ์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ทั่วประเทศ]  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

กรมธนารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 – 19 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมธนารักษ์