กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

“กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 มิ.ย. -6 ก.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดย สำนักงานโยธาริการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับ สมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ ๒๒๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ โยธาริการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานนิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย,พนักงานนิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: บุรีรัมย์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๑ เลขที่ ๑๒/๒ ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 – 6 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมโยธาธิการและผังเมือง