คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมประมง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมประมง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมประมง

* พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์

* การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านการวางแผน

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การติดตามประเมินผล

* ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,