กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-21 มิ.ย. 2564 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพิอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้ง แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนด ประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๗ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15960- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12240- บาท

คุณวุฒิ : เฉพาะ


ผู้ช่วยทันตแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : เฉพาะ


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8300- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานรับโทรศัพท์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : -8300 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานประจำตึก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานซักฟอก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานธุรการ,พนักงานรับโทรศัพท์,พนักงานประจำตึก,พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี,เฉพาะ,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
อัตราเงินเดือน: -15,960
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (โรงพยาบาลปทุมธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

โรงพยาบาลปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2564 – 21 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือสามารถ ยืนเอกสารการสมัครผ่าน E-mail : hrofficer.pth@gmail.com เท่านั้น ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กระทรวงสาธารณสุข