กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564 รวม 70 อัตรา,

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2564 รวม 70 อัตรา,

กทม. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ-เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร-และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนมาก ที่ กท ๐๓๐๒/๑๒๓๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบในการจัดการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศีกษว-กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศ รับสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุและแต่.งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษว-กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ลำดับที่ตำแหน่งกลุ่มวิชาจำนวนตำแหน่ง ที่ประกาศ รับสมัครสอบ
1ครูผู้ช่วยแนะแนว30
2ครูผู้ช่วยการศึกษาพิเศษ30
3ครูผู้ช่วยสังคมศึกษา4
4ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์3
5ครูผู้ช่วยเทคโนโลยี ทางการศึกษา1
6ครูผู้ช่วยดนตรีไทย1
7ครูผู้ช่วยดนตรีสากล1

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ เว็บรับสมัคร |

คลิกที่น่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนัสือเตรียมสอบสำหรับ : กทม.