ตำราเรียน ม.ราม THA1003 (TH103) 61169 การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

65฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาและการจัดระเบียบความคิด บทที่ 2 การเตรียมโครงเรื่อง บทที่ 3 การเตรียมย่อหน้า บทที่ 4 คำและการใช้คำ บทที่ 5 ประโยคและการใช้ประโยค บทที่ 6 พจนานุกรมและการใช้ บทที่ 7 การพูดและการเตีรยมตัวเพื่อการพูด บทที่ 8 การฝึกพูดหรือการซ้อมพูด บทที่ 9 การพูดแบบต่าง ๆ บทที่ 10 หนทางสู่การเป็นนักพูดที่ดี : ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบุคลิกของผู้พูด บทที่ 11 การใช้ภาษาในการพูด บทที่ 12 การใช้ภาษาในการพูดบางประเภท มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบทและแบบทดสอบ บรรณานุกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg