ตำราเรียน ม. ราม THA1001 (TH101) 62204 ลักษณะภาษาไทย

56฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย ภาคที่ 1 คำ บทที่ 1 ระบบเสียงของไทย บทที่ 2 ความหมายของคำ ภาคที่ 2 การสร้างคำ บทที่ 1 การสร้างคำ บทที่ 2 คำเกิดใหม่ ภาคที่ 3 การสร้างประโยค บทที่ 1 ลักษณะประโยคของไทย บทที่ 2 การเรียงลำดับคำในประโยค บทที่ 3 การจำแนกคำ ภาคที่ 4 การใช้ถ้อยคำ บทที่ 1 ราชาศัพท์ บทที่ 2 ภาษาสุภาพ ภาคผนวก การเขียนสะกดการันต์ และการอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg