สรุป ECO1121 / ECO1101 / EC1121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

42฿

คำอธิบาย

สารบัญ
เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ บทที่ 3 ความยืดหยุ่น บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต บทที่ 6 รายรับ ต้นทุน และกำไร บทที่ 7 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ บทที่ 8 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณบทที่ 9 ตลาดปัจจัยการผลิต สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg