ตำราเรียน ม.ราม RAM1000 62101 ความรู้คู่คุณธรรม

43฿

คำอธิบาย

พิมพ์ครั้ง 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 จำนวน 20,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง

บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม

บทที่ 3 เศรฐกิจพอเพียง

บทที่ 4 จิตสาธารณะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg