PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

52฿

คำอธิบาย

PHI1000 / PY100 สรุปหลักการดำรงชีวิตในสังคม

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 หลักการดำรงชีวิตในสังคม
บทที่ 2 กำเนิดและความหมายของมนุษย์ในทัศนะของนักปรัชญาและศาสนา
บทที่ 3 ธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์
บทที่ 4 มนุษย์กับค่านิยมและเกณฑ์ตัดสินค่านิยม
บทที่ 5 การพัฒนาชีวิตและการแก้ปัญหาชีวิตตามหลักปรัชญา
บทที่ 6 ปัญหาชีวิตและแนวทางแก้ไขตามหลักศาสนา
บทที่ 7 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาสังคม
บทที่ 8 หลักธรรมของผู้บริหาร
บทที่ 9 ปรัชญาการครองรัก – ครองเรือน
บทที่ 10 อาชีพกับคุณธรรม
บทที่ 11 จุดหมายสูงสุดในชีวิตของมนุษย์ตามหลักปรัชญาและศาสนา
บทที่ 12 ชีวิตกับความตาย

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์