คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

* พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์

* ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์

* การวิเคราะห์โครงสร้าง

* การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมด้านผังเมือง

* แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

* แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง

* แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์

* แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ

* แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

* แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ

* รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา